Biologische wijze van boeren redt de honingbijen

Biologische boerderijen dragen aanzienlijk meer bij aan de algemene biodiversiteit dan gangbare landbouwbedrijven. Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoek van de Universiteit van Oxford, dat de meetresultaten van meer dan 94 studies uit de afgelopen dertig jaar bundelt.

Onderzoekers van de Universiteit van Oxford hebben een grootschalig biodiversiteitsonderzoek afgerond en gepubliceerd. Ze verzamelden 184 observatierapporten en 94 studies die de laatste dertig jaar gemaakt zijn en kwamen tot de volgende conclusie: de biodiversiteit op biologische landbouwbedrijven ligt gemiddeld 30 procent hoger dan op gangbare landbouwbedrijven.

‘Gemiddeld zorgt een biologische teelttechniek voor een stijging van de biodiversiteit met 30 procent’, aldus de onderzoekers in het rapport. ‘Dit cijfer bleef volgens de studies uit de voorbije dertig jaar constant en lijkt in de toekomst ook niet af te nemen.’

Biologisch manier van boeren geeft vergroting van biodiversiteit en helpt insecten als bijen en hommels redden honingbijen hebben minder last van bijensterfteInvloed op de omgeving

Bioboeren hebben een grotere impact op de biodiversiteit op plaatsen waar ook in de directe omgeving van de percelen het land wordt bewerkt - dus in landelijk gebied waar veel landbouw wordt bedreven. De onderzoekers merken op dat de resultaten vooral gebaseerd zijn op meetresultaten uit West-Europa en Noord-Amerika, aangezien in andere gebieden de biolandbouw nog niet voldoende werd onderzocht. Alle gebundelde studies werden gescreend op meetresultaten, representativiteit, betrouwbaarheid en mogelijke vooringenomenheid.

Micro-organismen

Biologische landbouwgrond bevat meer micro-organismen en regenwormen dan ‘gangbare’ bodems. In de biologische landbouw groeien ook meer wilde planten en is de soortenrijkdom aan wilde planten aanzienlijk groter dan in de gangbare landbouw.

Op biologische bedrijven komen meer kevers, spinnen en bloembezoekende insecten als honingbijen, solitaire bijen, hommels en vlinders voor dan op gangbare bedrijven. Ook vogelsoorten komen er in grotere aantallen voor en planten zich succesvoller voort dan op gangbare bedrijven.

Bekijk ook:

Wat zijn de voornaamste bedreigingen van de honingbijen >> (Bevat video)
Hoe is het mogelijk zelf de bijenvolken te helpeb >>
Bijenvolken worden geplaatst op biologisch kippenbedrijf in Voorthuizen >>

De agrobiodiversiteit (gecultiveerde soorten) is in de biologische landbouw over het algmeen groter, onder andere doordat er met een ruime vruchtwisseling wordt gewerkt.

Taak van de overheid

Alles pleit dus voor een wijd verspreide verbetering van de algehele biodiversiteit. Daarom is het voor de landelijke en lokale overheden zinvol hierin te investeren. In tegenstelling hiervan wordt er nu vaak gekozen voor het aanleggen van geconcentreerde natuurgebieden.

Gelet op de uitkomsten van een onderzoek van de Universiteit van Oxford zou echter beter zijn de biologische manier van boeren meer te stimuleren. Daarnaast kunnen de boeren die op de gangbare manier ondernemen gestimuleerd kunnen worden tot het aanplanten van geschikte beplanting en het zaaien van bijenmengsels

Ga terug

Reactie toevoegen